Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì thành lập 03 Đoàn kiểm tra trực tiếp tại 12 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
Ngày đăng 09/09/2020 | 11:05  | View count: 2207

Căn cứ Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì, nhằm chủ động rà soát, nắm tình hình các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập 03 Đoàn kiểm tra trực tiếp đối với 12 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy . Thời gian kiểm tra 04 ngày, bắt đầu từ ngày 08 - 11/9/2020.

Nội dung trọng tâm kiểm tra tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, việc phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, việc cụ thể hóa quy chế làm việc; kiểm tra việc sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ như công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phân công cán bộ sau Đại hội; kiểm tra việc ban hành và triển khai chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án trọng điểm về công tác xây dựng đảng, về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, việc kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác sau Đại hội…..

Thông qua việc kiểm tra giúp Các Chi, Đảng bộ đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, sắp xếp kiện toàn công tác cán bộ, ban hành và triển khai chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức cơ sở đảng.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Tuyên giáo Thanh Trì