Đảng, đoàn thể

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Thanh Trì
Ngày đăng 18/03/2020 | 10:53  | View count: 1759

Quán triệt sâu sắc chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy Thanh Trì về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giai đoạn 2015 - 2020”, đây là chương trình “xương sống”, phạm vi bao trùm, được nghiên cứu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

         

         

Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy đã được hoàn thành. Qua đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. 

* Đổi mới công tác cán bộ

Để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trong những năm qua, Huyện ủy Thanh Trì đã thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cấp ủy có số lượng và cơ cấu hợp lý. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 05 lớp bồi dưỡng Cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy và các chức danh cấp Trưởng, Phó các Phòng, Ban của Huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND xã, thị trấn, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường công lập thuộc Huyện. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ đã thu được kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo tốt công tác phát triển đảng viên, kết nạp 1.599/1000 đảng viên mới, đạt 159,9% kế hoạch nhiệm kỳ; chuyển đảng chính thức 1.599 đồng chí. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” gắn với tăng cường, kiểm tra việc tổ chức đổi mới sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nuớc; thành lập 30 tổ chức đảng (đạt 120%); 81 tổ chức Công đoàn với tổng số 2.239 đoàn viên công đoàn (đạt 139,5%); thành lập 17 tổ chức Đoàn thanh niên (đạt 100%) với 210 đoàn viên, thành lập 08 chi hội phụ nữ với 312 hội viên (đạt 100% kế hoạch).

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng Đề án quy hoạch cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi chiếm 21%, tỷ lệ nữ chiếm 36% theo đúng quy trình; thực hiện có hiệu quả Đề án 09-ĐA/HU ngày 24/11/2017 của Huyện uỷ Thanh Trì về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2016-2020 mở 360 lớp với 52.680 học viên, tỷ lệ trung bình đạt 115% kế hoạch năm.

Luân chuyển, điều động 78 đồng chí; tiếp nhận, điều động 42 công chức gắn với thực hiện quy định luân phiên, định kỳ chuyển đổi công tác, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Bổ nhiệm mới 123 đồng chí, bổ nhiệm lại 118 đồng chí; hiệp y, bổ nhiệm 82 đồng chí; luân chuyển, điều động 25 đồng chí; kiện toàn cấp uỷ 111 đồng chí, giới thiệu ứng cử 118 đồng chí, cho thôi, miễn nhiệm 25 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng vị trí công việc và thực sự có chất lượng đảm bảo khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định...

Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm theo quy định: Kết quả: Hằng năm trung bình từ 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ....

*Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Hằng năm, Thường trực Huyện ủy trực tiếp về làm việc đối với Đảng ủy các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; định kỳ 3 tháng một lần tổ chức hội nghị giao ban Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề với 13 tổ chức đảng và 28 đảng viên (03 Huyện uỷ viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức đảng và 30 đảng viên (01 Huyện uỷ viên và 18 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý) về công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ.

*Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục; thực hiện tốt công tác tôn giáo; công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành uỷ (khoá XV); nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, toàn huyện xây dựng được 660 điển hình “Dân vận khéo”. Các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” . Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dân vận từ huyện đến cơ sở, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thiết thực, toàn huyện có 106 tổ dân vận, 959 thành viên….

Những kết quả đã đạt được giai đoạn 2015-2020 đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                 Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì