Đảng, đoàn thể

Cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp và lực lượng Công an huyện học tập nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)
Ngày đăng 18/08/2019 | 23:07  | View count: 852

Sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cho hơn 400 đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thuộc khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp và lực lượng cán bộ, đảng viên Công an huyện.

             

                                                                             Quang cảnh hội nghị

 

             Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), như: Đề cương báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 2021-2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đi sâu phân tích những nội dung Chỉ thị 35-CT/TW kế thừa và điều chỉnh so Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, vì thế, từng đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội, trực tiếp nghiên cứu Chỉ thị 35, các hướng dẫn để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội. 

                                                                                     Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì