Đảng, đoàn thể

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân huyện năm 2019
Ngày đăng 19/04/2019 | 13:47  | View count: 4558

Chiều ngày 18/4/2019, tại phòng họp số 1 - UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện để tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trong năm 2019.

               Tham dự hội nghị có các đại biểu: đ/c Vũ Văn Nhàn -  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Tiến Cường - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Đặng Đức Quỳnh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Thành - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Phạm Thị Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện.

                   

                                                             Quang cảnh hội nghị

   

                  Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2018 và các nội dung của chương trình ký kết phối hợp năm 2019, cụ thể như sau:

                Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Huyện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với một số lĩnh vực trọng tâm như: Thực hiện năm“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với thực hiện thường xuyên có hiệu quả trật tự văn minh đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống lụt bão; thu, chi ngân sách Nhà nước. Tuyên truyền, công khai các chính sách về quy hoạch phát triển đô thị; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện và các dự án trọng điểm của Thành phố, Trung ương triển khai tại huyện tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

         Tuyên truyền xây dựng nếp sống trật tự văn minh đô thị; các chương trình giáo dục quốc phòng, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của công dân. Phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc và định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến ở địa phương, đơn vị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chương trình phối hợp cũng nêu rõ những nhiệm vụ phải thực hiện đối với từng đơn vị nhưNhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy là phải chủ động phối hợp UBND huyện xây dựng các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên truyền của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo nội dung phối hợp. Kịp thời giám sát đối với các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến tình hình tư tưởng để có biện pháp tuyên truyền kịp thời như: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, môi trường, quản lý đô thị, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, ngăn chặn và hạn chế xảy ra bức xúc của Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc đang xảy ra, phối hợp UBND huyện thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo tuyên truyền. Phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô và huyện.

             Đối với UBND huyện: Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện cung cấp cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy những chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của huyện năm 2019. Những vụ việc liên quan đến các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, UBND huyện trả lời bằng văn bản và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề đó để Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời định hướng tuyên truyền trong Nhân dân và trên hệ thống thông tin đại chúng. Khi tổ chức các cuộc họp giải quyết vấn đề đang bức xúc trong dư luận xã hội và Nhân dân, UBND huyện mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham dự.

             Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận kết quả phối hợp đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu trên cơ sở chương trình công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện đã ký kết ngày hôm nay và các nội dung được thống nhất giữa hai bên, từng đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của huyện năm 2019, phấn đấu đưa  huyện Thanh Trì lên Quận trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì