Đảng, đoàn thể

Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024
Ngày đăng 05/04/2019 | 15:18  | View count: 5900

Trong 2 ngày 4 và 5/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

 Các đồng chí:  Phùng Khánh Tài- Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;  Nguyễn Lan Hương- UVBTV- Trưởng ban dân vận Thành ủy- Chủ tịch UBMTTQ Thành Phố HN; Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Văn Nhàn- Phó bí thư Huyện ủy- CT UBND huyện và 204 đại biểu chính thức là cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Huyện đã tới dự .

                                              

                                              

                                              

Với tinh thần “ Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng: đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2014-2019); định ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng huyện Thanh Trì phát triển toàn diện, bền vững.

Nhiệm kỳ 2014- 2019, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Huyện và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong huyện góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao trong xã hội, vai trò trung tâm, nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua yêu nước được khẳng định, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng; khối Đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng và củng cố vững chắc.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 615 hội nghị Đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, với 89.768 lượt người tham dự, có 4.293 lượt ý kiến phát biểu bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư tự quản, vệ sinh môi trường…Hội nghị đại biểu nhân dân đã từng bước phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của người dân và trở thành nề nếp trong cộng đồng dân cư để bàn và thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua hội nghị đã phát huy được vai trò của nhân dân trong việc chủ động bàn và thực hiện có kết quả việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 483 lượt thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; trên 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,99% năm 2018.

Việc duy trì đối thoại giữa người đứng đầu địa phương với nhân dân được tổ chức đều đặn từ năm 2014 đến nay đã giúp lãnh đạo huyện nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề nhân dân kiến nghị. … UBMTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức Tuyên truyền, vận động 99,22% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp, 174 hội nghị phản biện xã hội, 339 hội nghị, 35 nghìn lượt người dự, 1.825 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các luật sửa đổi. Giới thiệu cho Đảng 1.432 đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, kết nạp. Nhận xét đảng viên hai chiều đạt 100%. Tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập và 359 cuộc giám sát với HĐND, các ban HĐND, ngành đoàn thể huyện, nội dung giám sát là những vấn đề được nhân dân quan tâm, từ đó đóng góp ý kiến thiết thực cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống băn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND Thành phố về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, 90% đám cưới tổ chức theo quy chế phù hợp với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của địa phương. Công tác tuyên truyền về tang văn minh, tiến bộ được thực hiện sâu rộng, tỷ lệ hóa táng đạt 63,6 % (năm 2018), tăng 6,9% so với năm 2014 (56,7%).

Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực trong nhân dân để duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Tổng số phiếu lấy ý kiến đánh giá là 13.488 phiếu, kết quả: 94,2% hài lòng (huyện Thanh Trì là huyện thứ 3 trên địa bàn Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017).

Để ghi nhận những thành tích của UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì vì có thành tích xuất sắc từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bẢO vệ Tổ Quốc.

 Về bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014- 2019, Đồng chí Nguyễn Huy Chương- UVBTV- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, cho biết:

- Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm đường lối của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. mặt trận phải gần dân, hiểu dân, nắm được tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Hai là, công tác Mặt trận đạt chất lượng, hiệu quả cao phải có sự tham gia, phối hợp chạt chẽ của cả hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và ý nguyện chính đáng của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận phải có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của chính quyền và có sự đồng thuận của nhân dân.

- Ba là, năng lực cán bộ Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong các kết quả công tác, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm lập trường vững vàng, tận tâm, hết lòng với công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng; có phong cách gần dân, sát dân, học dân, không tham nhũng, quan liêu, luôn có thái độ dân chủ, tôn trọng nhân dân, gương mẫu trước nhân dân, đủ năng lực, uy tín để vận động, tập hợp nhân dân. Đặc biệt coi trọng củng cố, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận.

- Bốn là, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình với yêu cầu đảm bảo tính hệ thống, tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Các chương trình hoạt động của Mặt trận phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam cấp trên; Chương trình phối hợp hành động giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền và các tổ chức thành viên mang tính hiệu quả, thiết thực, bám sát thực tiễn cuộc sống và lấy cơ cở làm xuất phát điểm. Nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và nguyện vọng của nhân dân, có như vậy mới tập hợp, động viên được đông đảo quần chúng tham gia. Xây dựng các điển hình và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Năm là, sức mạnh khối Đại đoàn kết được tăng cường vững chắc khi các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận phải tạo được sự đồng thuận từ  nhân dân; mặt trận phải thực sự có năng lực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mặt trận thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Về dự và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương- Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban dân vận- Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu:  Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 59 ông bà vaò ủy viên UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019- 2014. Đồng chí Nguyễn Huy Chương được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019- 2024.

                                                        

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT