Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển
Ngày đăng 18/01/2019 | 16:52  | View count: 3592

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 135 doanh nghiệp có đảng viên, 67 doanh nghiệp có tổ chức đảng, 06 doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy; tổng số 864 đảng viên chiếm 8,2% số đảng viên toàn Đảng bộ huyện; 111 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 32 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên, 10 doanh nghiệp có tổ chức hội phụ nữ.

           Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020”. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; ban hành Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 20/3/2012 về thực hiện Nghị quyết 09 của Thành uỷ; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện Thanh Trì do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm Trưởng ban chỉ đạo.

Bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của huyện đã chỉ đạo thành lập mới được 37 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp mới 110 đảng viên; thành lập mới được 94 tổ chức công đoàn với 4714 đoàn viên công đoàn; 32 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 776 đoàn viên; 10 tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ với 359 hội viên.

 

         Nhằm tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và đảng viên, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo lợi ích cho người lao động; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xuất phát từ tình hình thực tiễn tổ chức Đảng được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Huyện ủy Thanh Trì đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đây là đơn vị thứ 13 của Thành phố thành lập được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Huyện uỷ. Khi mới thành lập, Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Thanh Trì gồm có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 130 đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 22 chi bộ với 233 đảng viên, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong doanh nghiệp từng bước được nâng lên, thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên; kịp thời củng cố, sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp uỷ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động để phù hợp với mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Thông qua hoạt động của Đảng bộ Khối, nhiều doanh nghiệp đã liên doanh, liên kết với nhau, phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương.

          Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp huyện, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cấp uỷ các cấp phải coi trọng sự phát triển của Doanh nghiệp là động lực phát triển của địa phương, tạo điều kiện về môi trường sản xuất và cơ chế chính sách thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, đoàn thể giúp Doanh nghiệp quản lý tốt hơn về con người, phát huy được tinh thần đoàn kết, khơi dậy các phong trào thi đua…

        Bên cạnh việc thành lập mới tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, kết nạp mới đoàn viên, hội viên, các cấp uỷ Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và trách nhiệm đảng viên, để từ đó có tiếng nói, có uy tín trong doanh nghiệp và từng bước tạo được niềm tin của người lao động và chủ doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, vào các tổ chức Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên….phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, chăm lo cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiêp./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

 

Các hình ảnh lễ công bố quyết định thành lập chi bộ ngoài khu vực nhà nước