Đảng, đoàn thể

Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018
Ngày đăng 02/12/2018 | 21:07  | View count: 4613

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2018 cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện tới cơ sở với chuyên đề: “Sự suy thoái quyền lực và chủ nghĩa Dân túy trên thế giới, ảnh hưởng đến Việt Nam”.

          Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Ngọc, trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt tới đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Huyện những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Dân túy trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

         Để ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện mới chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam, đồng chí báo cáo viên đã nhấn mạnh:           Vấn đề hàng đầu là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bản chất, tác hại của chủ nghĩa dân túy; nhận diện rõ những biểu hiện dân túy trong đời sống chính trị, xã hội ở nước ta; phân biệt dân túy với dân chủ, cảnh giác với các biểu hiện lợi dụng dân chủ để thực hiện các mưu đồ của những kẻ có tư tưởng dân túy cực đoan. Điều này hoàn toàn không dễ khi nhận thức của người dân còn hạn chế, thông tin chưa đầy đủ. Vì vậy, để đấu tranh với chủ nghĩa dân túy cần huy động nhiều lực lượng xã hội tham gia, trong đó, các cơ quan truyền thông chính thống của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong trận tuyến tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh chống tác hại của chủ nghĩa dân túy dưới mọi màu sắc.

        Đi liền với đó, cần hết sức coi trọng củng cố lòng tin vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Điều đó chỉ có được khi quyết tâm của Đảng được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn, đẩy lùi; cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu đi đầu, nêu gương cho quần chúng. Đồng thời, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh, công bằng xã hội; nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, nhất là chính quyền địa phương; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân không để kéo dài; quan tâm thỏa đáng và có trách nhiệm trước những nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

        Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật. Đồng thời, nhận diện và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện “nhân danh dân tộc”, “núp bóng” dân chủ, nhân quyền, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để lôi kéo, kích động các tư tưởng dân tộc cực đoan, ly khai, khoét sâu mâu thuẫn, gây mất đoàn kết dân tộc, phá hoại sự ổn định và phát triển đất nước.

       Tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Trên lập trường quốc gia dân tộc, Việt Nam luôn xác định mục tiêu độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm; luôn tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc với lợi ích khu vực và quốc tế trong hội nhập toàn diện, toàn cầu hiện nay. Kiên quyết chống các biểu hiện tuyệt đối hóa lợi ích dân tộc cục bộ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ truyền thống của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới

        Từ thực tiễn phong trào chống chủ nghĩa dân tuý trên thế giới hiện nay và việc nhận diện sự tác động của nó đối với Việt Nam làm cơ sở để có đối sách phù hợp nhằm hạn chế những hệ lụy từ nó là điều cần thiết.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Thanh Trì