Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
Ngày đăng 09/10/2018 | 19:36  | View count: 3439

Ngày 9/10, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đồng chí: Hồ Minh Tâm- Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy; Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ MTTQ huyện và cơ sở, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa ra nội dung giám sát cụ thể theo từng quý và thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời triển khai đến mặt trận tổ quốc 16/16 xã, thị trấn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân.

Từ năm 2004 đến nay, Huyện và cơ sở đã tổ chức 956 cuộc giám sát, trong đó:

- Cấp Huyện: 148 cuộc (Ủy ban MTTQ huyện giám sát 45 cuộc, Liên đoàn lao động huyện 38 cuộc, Hội LHPN huyện 8 cuộc, Hội Nông dân huyện 37 cuộc, Đoàn TNCS HCM huyện 20 cuộc).

- Cấp cơ sở: 708 cuộc (Ủy ban MTTQ giám sát 291 cuộc, Công đoàn cơ sở 253 cuộc, Hội LHPN 82 cuộc, Hội cựu chiến binh 82 cuộc).

- Giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân: 2069 cuộc

- Giám sát thông qua Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: 835 cuộc

MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 310 hội nghị phản biện, trong đó có 63 hội nghị cấp huyện và  247 hội nghị cấp cơ sở  để lấy ý kiến phản biện vào các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng 1 năm; báo cáo kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng Chợ trên địa bàn huyện; đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, 06 đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc “Ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì”, Huyện ủy Thanh Trì đã ban hành 02 kế hoạch, tổ chức 03 hội nghị đối thoại trực tiếp cấp huyện và 32 hội nghị đối thoại trực tiếp tại các xã, thị trấn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Nội dung đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề đang được dư luận và nhân dân quan tâm, như vấn đề về quản lý đất đai, TTXD, phòng chống cháy nổ,…

Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bước đầu đã mang lại kết quả trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, ý thức của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ đã được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp chuyển biến rõ rệt (99,9% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng thời hạn, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại); Công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân được chú ý, sâu sát hơn về thình thức và nội dung; công tác tham mưu của MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động, hiệu quả hơn.

 Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội  nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Văn Khương- Thành Uỷ viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  yêu cầu: Các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền .

Hàng  năm, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ cá nhân chịu trách nhiệm việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế, Quy định. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp  phải thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy tốt đội ngũ của các tổ chức thành viên Mặt trận để tham gia phản biện xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT