Cơ cấu tổ chức HĐND Huyện

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ

(Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 39 Đại biểu, được bầu trực tiếp tại 08 đơn vị bầu cử và thành lập 8 Tổ đại biểu HĐND, trong đó:

*Nam: 29 đại biểu (chiếm 74,4%)

* Nữ: 10 đại biểu (chiếm 25,6%)

* Trình độ học vấn: Tiến sỹ: 02 đại biểu, Thạc sỹ: 16 đại biểu, đại học: 21 đại biểu

* Đảng viên: 38 Đại biểu, không phải đảng viên: 01 đại biểu

* Trình độ lý luận: Cao cấp: 22 đại biểu, chiếm 56,4%; Trung cấp: 14 đại biểu, chiếm 35,9%; đại biểu tái cử: 19 đại biểu, chiếm 48,7%

* Đại biểu trẻ tuổi nhất 33 tuổi. Đại biểu trong cấp ủy cùng cấp là 28 đại biểu, chiếm 71,7%.

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh