chỉ đạo điều hành

HUYỆN ỦY THANH TRÌ: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Ngày đăng 25/11/2019 | 08:47  | View count: 890

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ huyện Thanh Trì xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chính vì vậy, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, phấn đấu sớm xây dựng Huyện trở thành Quận.

 
 

Hiện nay,  Đảng bộ huyện  Thanh Trì  có  47  chi, Đảng bộ trực thuộc (trong đó có  16  Đảng bộ khối xã, thị trấn,  23  Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang , 08 đảng bộ Doanh nghiệp, với  hơn 1 0 . 500  đảng viên. Đảng bộ Huyện xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được đặt lên hàng đầu, từ đó đã tổ chức triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được đề cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết TW8, TW10 (khoá XII), Nghị quyết 35-NQ/TW, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bồi dưỡng chính trị hè khối Giáo dục.

Hội nghị họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20

Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ theo Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, trong đó, tập trung công tác nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là cấp ủy, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...  Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển Đảng, xem xét kết nạp 315 đảng viên mới; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 569 đồng chí;  chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 9 tháng đầu năm đã phát triển 08 tổ chức Đảng và 32 đảng viên mới, đạt 106,7% chỉ tiêu giao .  Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/HU của Huyện ủy Thanh Trì về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung vào chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 11-Qđi/TW, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác dân vận nổi bật với phong trào thi đua dân vận khéo, đăng kí mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Huyện và 16/16 xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân.

Để tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã chỉ rõ: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ nay đến cuối năm 2019 và năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Với những nhiệm vụ cần làm ngay, đó là việc thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện; Sáp nhập các thôn, tổ dân phố; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở./

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo Thanh Trì