CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 18/05/2023 | 19:30  | Lượt xem: 227

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn Đảng bộ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai việc học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng phong phú

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023

 

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Huyện đã kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng từ điểm cầu trung ương, thành phố tới 17 điểm cầu (gồm: 1 điểm cầu ở huyện và 16 điểm cầu xã, thị trấn), với 4.360 đại biểu tham dự. Căn cứ tình hình cụ thể, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trung tâm chính trị huyện phối hợp tổ chức 10 lớp với trên 3340 học viên, hình thức: học tập trực tuyến cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nội dung chủ yếu của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Năm 2023, Huyện uỷ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Báo cáo viên: Giáo sư Hoàng Chí Bảo; hình thức học tập: trực tiếp, với trên 450 đại biểu là cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở; trực tuyến: Livestream trên kênh fantage “Thanh Trì quê tôi” tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các đoàn thể, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, giảng viên lý luận chính trị, Bản tin nội bộ, fanpage, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử ... qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên xác định được nhiệm vụ, giải pháp trong tổ chức học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và từng năm; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được lan tỏa, thấm nhuần trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, từ đó mỗi tổ chức, cá nhân vận dụng việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn công tác, lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiến tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục.

Việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt, trong thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục cụ thể hoá Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa bằng những công việc cụ thể, thiết thực; chú trọng việc làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình tiên tiến trong “Làm theo Bác” để tiếp tục lan tỏa trong xã hội; đồng thời đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Thị Thu Thủy - Tuyên giáo (tổng hợp)