CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

UBND huyện Thanh Trì: Công văn số 1073/UBND-TN&MT ngày 23/5/2023 về việc rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 23/05/2023 | 14:45  | Lượt xem: 307

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT