Dự toán Ngân sách địa phương đã được HĐND quyết định

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 30/01/2020 | 04:19 PM  | View count: 8
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 07/02/2020 | 02:40 PM  | View count: 8
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018(đã được HĐND huyện quyết định)

Ngày đăng 12/07/2018 | 10:45 AM  | View count: 336
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT