TỔ CHỨC BỘ MÁY MTTQ

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC HUYỆN THANH TRÌ

- Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp  huyện: 59 vị. Trong đó:

  + Đại diện tổ chức thành viên                   : 20 vị

  + Chủ tịch MTTQ cấp dưới trực tiếp        : 16 vị

+ Cá nhân tiêu biểu                           : 15 vị

+ Chuyên gia trên các lĩnh vực          : 04 vị

+  Cán bộ chuyên trách                     : 4   vị

Số lượng Ủy ban MTTQ cơ sở: 16 đơn vị( 15 xã và 01 thị trấn).

Số Ban công tác Mặt trận:  91  

II. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN THANH TRÌ

Đ/c  Nguyễn Huy Chương  -  UVBTV huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ  huyện

Điện thoại:  0904983899

* Đ/c  Trương Văn Xuê  - Phó Chủ tịch

Điện thoại:  0936171281

Đ/c  Nguyễn Thị Thắm – Phó Chủ tịch

Điện thoại:  0915115667

Tổ giúp việc BBT./.