tin tức - sự kiện

Huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW6
Ngày đăng 07/06/2018 | 02:57  | View count: 220

Ngày 5.6.2018, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí : Nguyễn Thị Lan Hương, Ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng ban dân vận Thành ủy, đ/c Trần Văn Khương- Thành Uỷ viên- Bí thư huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự.

         Ngay sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương, Chương trình hành động của Thành uỷ Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Trì đã chủ động triển khai Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 01/4/2008 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X; ngày 22/4/2008 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chương trình hành động của Thành uỷ và Kế hoạch của Huyện uỷ đến các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở với tổng số 539 đ/c đạt tỷ lệ trên 96%; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức quán triệt, học tập đến 6.452 cán bộ, đảng viên của đơn vị, đạt tỷ lệ 95,7%.

           Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X , đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị và địa bàn cơ sở. Cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ bản được đào tạo theo quy định, đáp ứng cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có năng lực công tác. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; toàn huyện đã mở được 327 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 18.700 lượt quần chúng ưu tú và đảng viên, 154 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác tuyên giáo  cho trên 8.700 lượt cán bộ .

          Thực hiện có hiệu quả  NQ09 ngày 27/2/2012 của BTV Thành ủy, huyện Thanh Trì đã thành lập 14 tổ chức đảng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước , đã thành lập 14 tổ chức đảng, kết nạp mới 85 đảng viên, 25 tổ chức công đoàn , 10 tổ chức đoàn thanh niên và 4 chi hội phụ nữ , hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2017-2020.

          Công tác phân công , phân cấp quản lý và sử dụng cán bộ được chỉ đạo triển khai chặt chẽ từ huyện tới cơ sở. Trong 2 nhiệm kỳ, đã có 25 đồng chí, chiếm 7.1% các đồng chí dưới 35 tuổi trúng cử vào cấp ủy cơ sở  nhiệm kỳ 2010-2015; 16 đồng chí, chiếm 7,18% các đồng chí dưới 35 tuổi trúng cử vào  cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm, 95% cán bộ chủ chốt cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở xã, thị trấn đặc chuẩn về trình độ theo chức danh.

      Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Đảng bộ huyện Thanh Trì rút ra một số kinh nghiệm đó là:

       Một là, cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nghiên cứu, nắm rõ về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ; nắm vững, hiểu sâu và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn từng cơ sở, cơ quan, đơn vị, chi bộ, Đảng bộ.

      Hai là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức... Làm tốt công tác dân vận của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

      Ba là, cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực phù hợp với lĩnh vực công tác và có kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng được yêu cầu của công việc và nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chức danh. Thường xuyên rà soát quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ của đảng bộ, chi bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

      Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các Chỉ thị của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, công tác phát triển đảng viên.

    Năm là, đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Tăng cường việc kiểm tra, thẩm định và quyết định việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng thực chất, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

    Sáu là, cấp ủy cấp trên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các chi bộ, đảng bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, bám sát cơ sở, tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ… tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ, chi bộ yếu kém.

          Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 30 tập thể  và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh