THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện quản lý thực hiện giai đoạn 2022 - 2025
Ngày đăng 01/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 93

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT