THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2021
Ngày đăng 01/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 92

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT