THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để cải tạo, sửa chữa doanh trại BCH Quân sự Huyện
Ngày đăng 01/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 88

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT