NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 01/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 350
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

Ngày đăng 10/02/2022 | 10:00  | Lượt xem: 567
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:30  | Lượt xem: 552
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:30  | Lượt xem: 463
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021 - 2025) huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:00  | Lượt xem: 451
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 17/12/2021 | 11:41  | Lượt xem: 1213
Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, ngày 17/12, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung,...

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện: Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:46  | Lượt xem: 1375
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về: Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:43  | Lượt xem: 1041
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về: Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:41  | Lượt xem: 950
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện: Bổ sung nguồn vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 23/11/2021 | 09:28  | Lượt xem: 592
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT