• THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH • THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH

UBND huyện Thanh Trì: Công khai, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/07/2021 | 08:00  | Lượt xem: 131
1. Thông báo số 224/TB-UBND ngày 19/7/2021 2. Báo cáo tóm tắt: việc lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì (2021 - 2030) 3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030 ...

Báo cáo số 348a/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện về tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành quý II/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 12:00  | Lượt xem: 43
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thanh Trì chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID – 19

Ngày đăng 20/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 27
Ngày 19/2/2020, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID -19 huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện .

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 07/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 77
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2020 trình HĐND huyện

Ngày đăng 07/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 54
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 30/01/2020 | 12:00  | Lượt xem: 35
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai Dự toán Ngân sách năm 2019 trình HĐND huyện

Ngày đăng 30/01/2020 | 12:00  | Lượt xem: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Trì năm 2018

Ngày đăng 11/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 41
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Cân đối Ngân sách huyện quý II/2018

Ngày đăng 13/08/2018 | 12:00  | Lượt xem: 43
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Trì năm 2017

Ngày đăng 13/08/2018 | 12:00  | Lượt xem: 40
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018(đã được HĐND huyện quyết định)

Ngày đăng 12/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Cân đối Ngân sách huyện quý I/2018

Ngày đăng 12/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 36
Xem chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Dự toán cân đối ngân sách huyện năm 2018 (trình HĐND huyện)

Ngày đăng 12/07/2018 | 12:00  | Lượt xem: 34
Xem chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT