xây dựng - quản lý đô thị

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Trì
Ngày đăng 01/03/2018 | 09:07  | View count: 1965

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Trì

Nội dung chi tiết: Thông báo

                           Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Tổ giúp việc BBT./.