Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
Ngày đăng 09/10/2018 | 07:36  | View count: 932

Ngày 9/10, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đồng chí: Hồ Minh Tâm- Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy; Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ MTTQ huyện và cơ sở, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa ra nội dung giám sát cụ thể theo từng quý và thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời triển khai đến mặt trận tổ quốc 16/16 xã, thị trấn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân.

Từ năm 2004 đến nay, Huyện và cơ sở đã tổ chức 956 cuộc giám sát, trong đó:

- Cấp Huyện: 148 cuộc (Ủy ban MTTQ huyện giám sát 45 cuộc, Liên đoàn lao động huyện 38 cuộc, Hội LHPN huyện 8 cuộc, Hội Nông dân huyện 37 cuộc, Đoàn TNCS HCM huyện 20 cuộc).

- Cấp cơ sở: 708 cuộc (Ủy ban MTTQ giám sát 291 cuộc, Công đoàn cơ sở 253 cuộc, Hội LHPN 82 cuộc, Hội cựu chiến binh 82 cuộc).

- Giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân: 2069 cuộc

- Giám sát thông qua Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: 835 cuộc

MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 310 hội nghị phản biện, trong đó có 63 hội nghị cấp huyện và  247 hội nghị cấp cơ sở  để lấy ý kiến phản biện vào các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng 1 năm; báo cáo kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng Chợ trên địa bàn huyện; đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, 06 đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc “Ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì”, Huyện ủy Thanh Trì đã ban hành 02 kế hoạch, tổ chức 03 hội nghị đối thoại trực tiếp cấp huyện và 32 hội nghị đối thoại trực tiếp tại các xã, thị trấn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Nội dung đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề đang được dư luận và nhân dân quan tâm, như vấn đề về quản lý đất đai, TTXD, phòng chống cháy nổ,…

Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bước đầu đã mang lại kết quả trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, ý thức của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ đã được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp chuyển biến rõ rệt (99,9% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng thời hạn, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại); Công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân được chú ý, sâu sát hơn về thình thức và nội dung; công tác tham mưu của MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động, hiệu quả hơn.

 Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội  nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Văn Khương- Thành Uỷ viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  yêu cầu: Các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền .

Hàng  năm, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ cá nhân chịu trách nhiệm việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế, Quy định. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp  phải thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy tốt đội ngũ của các tổ chức thành viên Mặt trận để tham gia phản biện xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện ủy Thanh Trì tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng
Ngày đăng 09/10/2018 | 09:25  | View count: 834

Ngày 8.10, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-04 Huyện ủy Thanh trì tổ chức tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ tại cụm 3 gồm các xã: Đại áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa.

Thực hiện kế hoạch  số 81b ngày 6/2/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01 về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giai đoạn 2015- 2020” năm 2018 gắn với thực hiện Chương trình 01, 07, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngày 8.10, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-04 Huyện ủy Thanh trì tổ chức tọa đàm “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ tại cụm 3 gồm các xã: Đại áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa. Các đồng chí: Phạm Nguyên Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy,  Đ/c Nguyễn Huy Chương- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc huyện đã tới dự.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 khóa XII, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, nâng cao vai trò, chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Tại buổi tọa đàm, với tinh thần tập trung, dân chủ, đã có 11 ý kiến của các chi bộ thuộc 4 xã đã tham gia thảo luận làm rõ một số nội dung như công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII tại các tổ chức Đảng trong thời gian vừa qua; thực trạng thực hiện từ khi NQ được ban hành góp phần giáo dục đạo đức cách mạnh cho cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức Đảng cơ sở vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy, nhấn mạnh: Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các chi bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ của các xã cụm 3 cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải luôn tự soi, tự sủa để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là vai trò trách nhiệm của cán bộ là người đứng đầu , nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực sự trong sạch vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, phối hợp hiệu quả gắn với việc lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Hội người mù huyện Thanh Trì: Mái nhà chung của Hội viên
Ngày đăng 04/10/2018 | 04:34  | View count: 915

Ngày 2/10, Hội người mù huyện Thanh Trì tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập hội. Về dự và tặng hoa chúc mừng hội có các đồng chí: Phạm Viết Thu – Chủ tịch Hội người mù Việt Nam, Chu Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội, Trình Thị Kim Loan – Trưởng ban Dân vận huyện ủy.

Hội Người mù Huyện Thanh Trì được thành lập vào ngày 10/10/1973. Với nhiệm vụ được giao, giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Động viên người mù phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Trong những năm đầu mới thành lập, kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của xã hội. Đến năm 1994, hoạt động của Hội dần đi vào ổn định và phát triển.

 Trong suốt chặng đường 45 năm qua,  Hội người mù huyện Thanh Trì đã trở thành tổ chức chính trị xã hội ổn định gắn kết, giúp đỡ người khiếm thị trên địa bàn huyện. Trải qua 12 nhiệm kỳ Đại hội, với sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, hội viên, hội người mù huyện đã  khắn phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo  hội viên vào sinh hoạt hội, đến nay, Hội đã phát triển rộng khắp với 7 chi hội trực thuộc và 144 hội viên.

Hội đã tổ chức quán triệt và vận động tuyên truyền cán bộ, hội viên và gia đình hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trung ương Đảng phát động; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cuộc sống cộng đồng” do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động; Cuộc vận động “Hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu” do Hội Người mù Thành phố Hà Nội phát động. Ngoài việc tổ chức tốt các cuộc vận động nêu trên, trong nhiệm kỳ Hội tiếp tục tổ chức cuộc vận động xoá đói giảm nghèo do nhà Nước và Hội Người mù Việt Nam phát động, từ đó đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của toàn thể cán bộ hội viên vượt lên khó khăn tật nguyền hòa nhập cuộc sống cộng đồng nơi cư trú, phát huy được khả năng lao động còn lại tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân.

Với  hình thức “nắm tay chỉ việc”, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, huyện hội đã tín chấp cho gần 400 lượt hội viên vay vốn từ Qũy Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu, mở các lớp  tập huấn về đan lát, tăm tre,  dịch vụ xoa bóp đấm huyệt… Nhờ vậy, nhiều hội viên của Hội người mù đã có việc làm và thu nhập ổn định Tiêu biểu như hội viên Nguyễn Huy Thắng – là thương binh ở xã Tân Triều vay vốn làm nghề dệt sợi, tạo việc làm cho 10 lao động có thu nhập, hội viên Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Hữu Nhong, Nguyễn Hữu Trạch tích cực tìm mua vật liệu và tiêu thụ những sản phẩm do hội viên làm ra.

Công tác chăm sóc hội viên được quan tâm, chỉ tính từ năm 1994 đến nay, được sự hỗ trợ của UBMTTQ Thành phố, UBMTTQ huyện, các tổ chức, doanh nghiệp đã có 3 hội viên được cấp đất ở, 7 ngôi nhà của hội viên được xây mới và 3 ngôi nhà được sửa chữa với số tiền trên 100 triệu đồng, 9 hội viên được tặng giếng nước sạch, 100% hội viên nghèo được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí, 100% hội viên được tặng radio. Tham gia sinh hoạt hội, các hội viên được dạy viết chữ nổi, đem lại cơ hội học tập nhiều hơn cho người khiếm thị, giúp họ có một việc làm tốt hơn, nhiều học sinh tự vươn lên vượt khó, vượt cản trong đi lại,  làm thay đổi suy nghĩ của cộng đồng về người khiếm thị, tiêu biểu như em Nguyễn Thị Hồng – xã Đại Áng, em Ngô Đình Phúc, Nguyễn Huyền Trang xã Liên Ninh. Năm 2012, Huyện hội đã có hai hội viên đạt được học bổng của tổ chức phi chính phủ ACCV tham gia vào khóa học nghiệp vụ 3 tháng tại Australia.

Với những kết quả trên, đã có 56 tập thể, cá nhân được TW, Thành hội tặng bằng khen, giấy khen, Bộ lao động thương binh và xã hội tặng 2 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội” cho 2 cá nhân, Huyện hội được UBND huyện tặng 25 giấy khen, 6 danh hiệu chiến sỹ thi đua, 12 lao động tiên tiến, 125 người tốt việc tốt…

Ngày 10 tháng 10 năm 2018 là năm có dấu mốc quan trọng đối với Hội đó là kỷ niệm 45 năm chặng đường hoạt động, là dấu ấn lịch sử của Hội, có tổ chức riêng của mình, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xác định vị trí của người khiếm thị trong cộng đồng. Cùng với kỷ niệm 45 năm ngày thành lập hội, đồng chí Trần Thế Đạt – chủ tịch Hội người mù huyện đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên phát huy tinh thần thương yêu đồng tật cùng nhau phấn đấu học tập theo lời Bác Hồ dạy “Tàn nhưng không phế” khơi dậy cho người khiếm thị niềm tin yêu cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự bảo trợ của Nhà nước, sự chăm lo của Hội và toàn xã hội.  Tất cả các hội viên Hội Người mù huyện, bằng ý chí và nỗ lực sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vượt qua khó khăn để vươn lên bình đẳng với cộng đồng xã hội, xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung cho hội viên; đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng huyện Thanh Trì.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch Hội Người mù Thành phố Hà Nội Chu Thị Thu Hà và đồng chí Trình Thị Kim Loan – Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương những kết qủa Hội người mù huyện đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, hội người mù tiếp tục thực hiện  có hiệu quả cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hoà nhập với cộng đồng. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ tàn nhưng không phế”, bằng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận được các nguồn vốn, đào tạo nghề và tạo việc làm, qua đó đã góp phần giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên. Tăng cường quan hệ với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm để tạo thêm nguồn lực, kinh phí chăm lo đời sống cho người mù có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, TW Hội Người mù Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 5 cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia xây dựng Hội, góp phần chăm lo đời sống cho hội viên người mù và đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Hội hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm, tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Thành hội tặng bằng khen 3 công ty, tập đoàn quan tâm, ủng hộ hoạt động hội, 3 chi hội, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, UBND huyện khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ Hội và 4 chi hội, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào hoạt động hội. 

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, những thành tích trên sẽ là nền tảng tiếp tục động viên người mù trong huyện vươn lên trong cuộc sống. Và với sự chủ động tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua trong suốt thời gian qua sẽ tiếp tục là cầu nối, là mái nhà chung ấm áp cho người  mù toàn huyện./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì duyệt nội dung Chương trình Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt (nhiệm kỳ 2019-2024)
Ngày đăng 27/09/2018 | 06:01  | View count: 998

Chiều 24/9, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức duyệt dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình hành động và nội dung, chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt(nhiệm kỳ 2019-2024). Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Trì cùng dự có các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ huyện, Ban thường vụ cấp ủy, ban thường trực UBMTTQ xã Thanh Liệt.

     Xã Thanh Liệt có 9 Ban công tác mặt trận, ngày 31/8 thôn Thượng đã tổ chức hội nghị điểm Ban công tác Mặt trận nhằm quán triệt các văn bản Thông tri, Chỉ thị của Đảng, kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024 của ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt, đến nay 100% Ban CTMT trên địa bàn xã đã tổ chức thành công các nội dung, chương trình Hội nghị Ban công tác mặt trận tại thôn, tổ dân phố, và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2019-2024 .

Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện biểu dương Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt( là đơn vị làm điểm Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024) đã tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt các bước qui trình về công tác Đại hội, bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo Đại Hội MTTQ Việt Nam các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng Báo cáo chính trị, chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo.

     Đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt tiếp tục tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhân thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố kiện toàn bộ máy, cán bộ. Các Ban công tác Mặt trận tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các mô hình, công trình, phần việc đã đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý vào các văn bản trình Đại hội và xây dựng kịch bản chi tiết điều hành Đại Hội  để MTTQ các xã, thị trấn đến học tập, rút kinh nghiệm. Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2018./.

 

                                                                                                                                Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện 

 

Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.
Ngày đăng 24/09/2018 | 05:19  | View count: 1248

sáng 20/9/2018, Hội LHPN huyện Thanh Trì phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị"

          Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành các qui định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện văn hóa giao thông, sáng 20/9/2018, Hội LHPN huyện Thanh Trì phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự  văn minh đô thị ". Hội nghị đã thu hút gần 200 đồng chí ủy viên Ban chấp hành huyện và cơ sở.

          Tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Bình –  Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã cung cấp những kiến thức chung về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và huyện Thanh Trì, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ...Ngoài ra, trong chương trình hội nghị có đưa nội dung tuyên truyền trực quan đố vui có thưởng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông thông qua hình tượng và đồ vật để giao lưu với đại biểu.

          Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội LHPN huyện Thanh Trì hưởng ứng "Tháng an toàn giao thông" năm 2018, thực hiện chỉ thị 17/CT/HU ngày 6/3/2017 của Huyện ủy Thanh Trì về việc tăng cường sự lãnh đạo thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

                               Nguyễn Thị Phương Lan - Hội LHPN huyện Thanh Trì

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ngày đăng 21/09/2018 | 09:00  | View count: 1234

Với mục đích bồi dưỡng, cập nhật, trang bị, bổ sung kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển huyện Thanh Trì. Ngày 19.9, Huyện ủy tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Trần Văn Khương- Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới dự

Tại đây, các học viên là Trưởng các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng các phòng, ban, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thanh  giới thiệu chuyên đề :Đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao đổi, thông tin đến các học viên những kỹ năng, kiến thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ có hiệu quả hơn khi nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên được truyền tải bằng những hình thức, phương pháp và mức độ thích hợp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp, gián tiếp, cả nơi làm việc, học tập và nơi cư trú, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức Đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của các đoàn thể quần chúng… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. 

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa-TT&TT

 

 

Hội đồng đội huyện: tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018
Ngày đăng 19/09/2018 | 10:10  | View count: 1238

Ngày 18/9, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Hội đồng Đội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, triển khai chương trình công tác năm học 2018 – 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Bùi Mạnh Hướng- Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Trình Thị Kim Loan- Trưởng ban dân vận huyện ủy .

Năm học 2017 - 2018 là năm thiếu nhi huyện Thanh Trì thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với chủ đề năm học:“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thanh Trì đạt nhiều kết quả nổi bật: Xuyên suốt năm học, phong trào “Thiếu nhi huyện Thanh Trì thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai gắn với các phong trào thi đua: Học tập tốt, hoa điểm tốt, vở sạch chữ đẹp, rèn nét chữ - luyện nết người, học đi đôi với hành, học thực chất - thi thực chất, nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ;tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đăng ký thi đua thực hiện các tiêu chí làm theo lời Bác Hồ dạy, tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội tìm hiểu về Đảng, về Bác, về tổ chức Đoàn; định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

100% các liên đội tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với 109 buổi sinh hoạt dưới cờ tìm hiểu truyền thống lịch sử, 53 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức chăm sóc viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà mẹ VN anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, các em đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập , trong cuộc sống….

35/35 liên đội tỏ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đa dạng hóa các mô hình học tập nhằm khuyến khích  thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động sáng tạo; xây dựng môi trường học đường thân thiện, lành mạnh, không bạo lực thông qua diễn đàn “ xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, tiêu biểu như liên đội tiểu học đại áng, Tứ Hiệp, Tân Triều, Liên đội THCS TTVĐ, Chu Văn An.

Chương trình “Rèn luyện đội viên” được duy trì thực hiện xuyên suốt trong năm học, là chương trình giáo dục tổng hợp đồng tâm, mang tính định hướng gồm những kiến thức hiểu biết về Bác Hồ; về truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về nghiệp vụ công tác Đội; kiến thức về môi trường, sức khỏe, thể dục thể thao; Luật Giao thông đường bộ,… dành cho đội viên.17/17 liên đội THCS tổ chức tốt Hội thi chỉ huy đội giỏi, tham gia Hội thi cấp huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Liên đội THCS Hữu Hòa đại diện dự thi cấp TP đạt 2 giải khuyến khích

Đồng chí Trình Thị Kim Loan- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận huyện ủy, đề nghị: Năm học 2018-2019, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện cần bám sát sự chỉ đạo của Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện đoàn – Hội đồng đội huyện chỉ đạo Đoàn các trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả các phong trào “Khi tôi 18” “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, đội viên ưu tú cho Đảng - Đoàn xem xét kết nạp.

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể, 11 cá nhân được nhận bằng khen của TW Đoàn, Hội đồng đội TW. Ban chấp hành Đoàn Thanh niện cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội; tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối tiểu học cho trường tiểu học Đại áng, đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối THCS cho trường THCS Hữu Hòa; 6 đơn vị được Ban chấp hành Đoàn thanh niên công sản HCM Thành Phố tặng bằng khen.  Thành Đoàn Hà Nội tặng  bằng khen cho 13 cá nhân. Huyện Đoàn tặng giấy khen cho 21 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 tập thể hoàn thành tốt và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn- Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2017- 2018.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Huyện Thanh Trì giao ban công tác hội người cao tuổi và triển khai kế hoạch tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam
Ngày đăng 14/09/2018 | 11:41  | View count: 1239

Sáng ngày 14/9, tại phòng họp số 1 Huyện ủy, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội NCT và phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, triển khai kế hoạch tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Xuê - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban đại diện NCT huyện, Nguyễn Văn Tuất - Phó Ban thường trực NCT huyện Thanh Trì, các ông bà Chủ tịch NCT các xã, thị trấn

      Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 9 tháng đầu năm Hội NCT trên địa bàn huyện Thanh Trì tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; thực hiện tốt các chương trình: Mắt sáng cho NCT, thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc thọ NCT, tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT, biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia và vận động con cháu tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, vì môi trường Xanh- Sạch - Đẹp, đóng góp xã hội hóa duy  trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Tuổi cao – Gương sáng” “ Người tốt – Việc tốt” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương….

Toàn cảnh hội nghị giao ban Người cao tuổi huyện Thanh Trì

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Xuê- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện biểu dương Hội NCT các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của phương, triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với công tác Hội trên tất cả các mặt. Hoạt động NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hưởng ứng tháng hành động vì NCT Việt Nam, đồng chí đề nghị Hội NCT các các xã, thị trấn tiếp tục vận động các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và tham mưu lãnh đạo huyện và cơ sở tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên NCT “Sống vui - Sống khỏe” làm gương cho con cháu noi theo./.

                                                                                                                     Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì

 

MTTQ huyện Thanh Trì giao ban công tác Mặt trận và tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 14/09/2018 | 09:01  | View count: 1413

Chiều ngày 13/9, tại phòng họp số 1 huyện ủy Thanh Trì, Thường trực UBMTTQ huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đôn đốc việc thực hiện các mô hình, công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Ban thường trực MTTQ và Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn

     MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  

    Cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo" tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, 9 tháng đầu năm đã vận động và hỗ trợ xây sửa 34 nhà đại đoàn kết, tiếp tục rà soát 38 hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà hư hỏng nặng không có khả năng xây, sửa để có kế hoạch trợ giúp. Phối hợp hội người cao tuổi các xã, thị trấn làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ các cụ cao tuổi . Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được gần  700.000.000 đồng.

    Các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời phát hiện những vi phạm, sai sót đề nghị chủ đầu tư khắc phục, góp phần đem lại những kết quả thiết thực, chất lượng các công trình được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện tốt phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến," xứ họ đạo tiên tiến, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, trên địa bàn huyện có 443/696 đám tang thực hiện hoả táng (đạt 63,6%).  

   Về tiến độ Đại hội MTTQ các cấp,  Huyện ủy đã ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024 , MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn và tuyên truyền, đăng ký thi đua chào mừng Đại hội. Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã khảo sát 16/16 xã, thị trấn về công tác chuẩn bị xây dựng đề cương báo cáo chính trị, chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo và các bước trong qui trình Đại hội, phối hợp với các cơ quan tổ chức quản lý cán bộ hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo đúng qui định. Ban công tác Mặt trận thôn Thượng, xã Thanh Liệt đã tổ chức điểm Hội nghị Ban công tác Mặt trận để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, dự kiến Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt  làm điểm sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2018, hiện nay các thôn, làng tổ dân phố trên địa bàn huyện đang diễn ra các Hội nghị Ban công tác Mặt trận, tiến tới Đại hội MTTQ các xã, Thị trấn. Lịch đăng ký Đại hội cấp xã dự kiến hoành thành vào 31/01/2019. Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2019.

Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

      Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện yêu cầu UBMTTQ huyện các cấp huyện Thanh Trì  tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, phát động các đợt thi đua, các công trình, mô hình phần việc các Ban công tác mặt trận đã đăng ký thi đua tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường " Sáng - xanh - sạch - đẹp". Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng./.

 

                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thắm - UBMTTQ huyện 

 

 

Huyện ủy Thanh Trì: Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9.
Ngày đăng 25/08/2018 | 08:32  | View count: 1542

Ngày 24.8, Huyện ủy Thanh Trì long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70, 65,60, 55, 50, 45 40 đợt 2/9 cho 233 đảng viên lão thành của huyện. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn- Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch TT HĐND Thành Phố; đ/c Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Vũ Văn Nhàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Dịp này, đảng viên lão thành Phạm Trọng Thức - sinh hoạt tại đảng bộ xã TTO được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng .

Đảng viên Phạm Trọng Thức sinh ngày 20/6/1922. Quê quán: xã Đức Lý- huyện Lý Nhân- tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 8/1945- tháng 8/1948 là BCH đoàn viên thanh niên cứu quốc tại xã Đức Lý.

 Từ tháng 9/1948 đến tháng 5/1950 là Phó chủ nhiệm Việt Minh xã Đức Lý.

 Từ tháng 6/1950 đến tháng 10/1953 là Đội trưởng đội bảo vệ Trại giam công an tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 11/1953 đến tháng tháng 8/1954, là Quản giáo trại cải tạo Sở công an liên khu 3.

Từ tháng 9/1954 đến tháng 6/1956, là Cán sự 1 Ty công an Hà Đông.

Từ tháng 10/1956 đến tháng 6/1961, là Cán bộ công an huyện Thanh Trì

Từ tháng 7/1961 đến tháng 2/1967, là Thường vụ tỉnh ủy, trưởng côn an huyện Thường Tín.

Từ tháng 3/1967 đến tháng 3/1969, là Thường vụ huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín.

Từ tháng 4/1968 đến tháng 7/1975, là  Trưởng phòng cảnh sát nhân dân TY Công an Hà tây.

Từ tháng 4/1975 đến tháng 7/1982, là Bí thư chi bộ - Trưởng phòng cảnh sát nhân dân - Công an tỉnh Hà Sơn Bình

Từ tháng 8/1982, ông về nghỉ hưu và sinh sống tại xã TTO- huyện Thanh Trì.

Qúa trình công tác của đồng chí đã được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, đặc biệt là huân chương quân công hạng 3, là huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương khấng chiến và huy chương chiến thắng.

 Cũng tại buổi lễ, đã có 6 đồng chí đảng viên lão thành được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 29 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 97 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 28 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 24 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 52 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Đảng viên lão thành Đặng Văn Lân - xã Vạn Phúc vinh dự được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, xúc động tâm sự: “ Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với các đồng chí đảng viên như chúng tôi. Là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của các đảng viên suốt đời tin tưởng, kiên định với lý tưởng cách mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tụcđộng viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư trường trực Huyện ủy chúc mừng và bày tỏ sự tri ân, kính trọng đối với các đồng chí đảng viên lão thành. Đó là niềm vinh dự của Đảng bộ huyện Thanh Trì đã có những đảng viên ưu tú, đóng góp cho sự phát triển chung của Đảng bộ huyện. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy tính tiên phong, truyền thống cách mạng của người đảng viên cộng sản, có những đóng góp quan trọng cho chi bộ, đảng bộ cơ sở góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh

Buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng được tổ chức trọng thể vào dịp 2/9 mang một ý nghĩa quan trọng, nhằm tri ân những đóng góp của các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Các đảng viên lão thành đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ,động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương huyện Thanh Trì ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc chương trình Bồi dưỡng chính trị hè
Ngày đăng 14/08/2018 | 09:11  | View count: 1645

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc chương trình Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường Trung học phổ thông; cán bộ quản lý, giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2018.

         

          Dự hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

          Phát biểu khai mạc đồng chí Phùng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khẳng định:

Chương trình Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 là nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện thông qua việc quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và Huyện. Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), những vấn đề mới cần được quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, Thành phố và Huyện, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, học tập; ngoài ra còn trang bị thêm những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

          Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay, được tổ chức 10 lớp với số lượng khoảng 3000 học viên (Học tập từ ngày 13 - 22 tháng 8 năm 2018).       

            Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các học viên, phục vụ tốt cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân với những nội dung chính:

        - Các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      - Tình hình quốc tế, trong nước, Thủ đô và của huyện Thanh Trì trong 6 tháng đầu năm 2018.

       - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

     - Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành giáo dục & đào tạo.

     - Tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp.
Ngày đăng 13/08/2018 | 04:37  | View count: 1684

Ngày 12/8/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp.

         Dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng         

        Báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới, mục tiêu các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong các Nghị quyết:

         1. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

        2. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

         3. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

       Qua Hội nghị học tập Các Đảng bộ, Chi bộ Khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

     Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp.

     Sau khi học xong, các đồng chí cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Hội thao kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng
Ngày đăng 13/08/2018 | 11:54  | View count: 1705

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Ðảng (16-10-1948 - 16-10-2018) đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’, ngày 11.8, UBKT huyện ủy phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức hội thao ngành kiểm tra Đảng năm 2018. Đồng chí: Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy - PCT TT HĐND huyện đã tới dự.

Đây là dịp để ôn lại truyền thống của ngành được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng 14 chữ vàng “ Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực , liêm khiết, kỷ cương, tận tụy”;  tôn vinh những cán bộ làm công tác kiểm tra, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với ngành kiểm tra đảng. Đồng thời , thông qua hội thao đã tạo môi trường đoàn kết thân thiện, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, UBKT từ huyện tới cơ sở cũng như cán bộ làm công tác kiểm tra đảng bộ huyện.

Tại Hội thao, trên 300 vận động viên là cán bộ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng bộ huyện  đã tham gia 3 nội dung thi đấu: cầu lông, bóng bàn và kéo co.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thành-  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng nhằm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ kiểm tra  của Đảng bộ huyện được giao lưu, phát huy những kỹ năng, sở trường về thể dục thể thao, cùng nhau tranh tài, tạo không khí thi đua, vui tươi, lành mạnh, động viên, cổ vũ đội ngũ làm công tác kiểm tra tăng cường rèn luyện thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thao, BTC đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị xã Tân Triều, giải nhì thuộc về xã Thanh Liệt; giải ba toàn đoàn được trao cho đơn vị xã Vĩnh Quỳnh và trao các giải nhất, giải nhì, giải ba nội dung kéo co, cầu lông và bóng bàn cho các đội tham gia.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Huyện Đoàn Thanh Trì cùng các đơn vị trong cụm thi đua số 2 tặng quà người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 09/08/2018 | 09:36  | View count: 1647

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành đoàn Hà Nội về việc quyên góp, hỗ trợ nhân dân Chương Mỹ. Ngày 6/8, Đoàn công tác của Đoàn thanh niên các đơn vị trong cụm thi đua số 2 gồm các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên và Ứng Hòa đã đến thăm, tặng quà sẻ chia khó khăn với nhân dân và thanh thiếu nhi vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Từ ngày ngày 18/7 đến 31/7, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa to đến rất to khiến mực nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoạn đê Hữu Bùi. Các khu vực ngập sâu nhất của huyện Chương Mỹ đó là các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến. Có nơi đường bị ngập đến gần 2m. Cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến với người dân vùng bị ngập lụt huyện Chương Mỹ, cán bộ, đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 2 đã bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia khó khăn, vất vả của bà con chống chọi với diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày vừa qua.

Để bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ sẻ chia với người dân vùng bị ngập lụt, các đơn vị trong cụm đã kêu gọi các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên trao tặng đã trao tặng số tiền 36  triệu đồng và thăm, tặng quà trực tiếp 20 gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Nam Phương Tiến – Huyện Chương Mỹ mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng. Trong đó, Huyện đoàn Thanh Trì ủng hộ 12 triệu đồng và 5 suất quà.

Đồng chí Nguyễn Văn Sung – Bí thư huyện đoàn Thanh Trì chia sẻ: Được tận mắt chứng kiến những vất vả của nhân dân các xã huyện Chương Mỹ chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt trong thời gian dài, mỗi người trong đoàn chúng tôi thật sự xúc động, tuy chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực, chúng tôi hy vọng những món quà của các đơn vị, cá nhân hướng về nhân dân Chương Mỹ sẽ phần nào động viên, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

  Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ giúp bà con nhân dân và thanh thiếu nhi vùng bị ngập lụt sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động, sản xuất và học tập.

Một số hình ảnh tặng quà người dân vùng lũ:

Nguyễn Thanh Hồng_ Trung tâm Văn hóa thông tin & TT huyện

Huyện ủy Thanh Trì tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30- của Bộ Chính trị (khóa VIII) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng
Ngày đăng 31/07/2018 | 08:36  | View count: 2433

Ngày 30.7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng- Phó trưởng ban dân vận Thành ủy, đ/c Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự.

        Thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Thanh Trì đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất mở đường, chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....

        Nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ có chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được chỉ đạo, triển khai thực hiện có chiều sâu, chất lượng và được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện dân chủ trong các loại hình mới tập trung vào những lĩnh vực quan trọng trong đời sống của nhân dân, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân nên được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

       Do thực hiện tốt quy chế dân chủ, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đóng góp 215 tỷ đồng, 16.125m2 đất và gần 300.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng ”.

       Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, trên địa bàn huyện đã tổ chức 160 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, huy động trên 200.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, bóc xóa hàng nghìn biển quảng cáo, cắt cỏ trên 40 km chiều dài, thu gom hàng nghìn khối rác thải, phế thải; trồng trên 10km tuyến đường hoa tại các xã, thị trấn và khu vực chân đê sông Hồng.

         Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ 319 công trình vi phạm TTXD, 109 lều lán, mái tôn; 3.233 bục bệ, cầu dẫn, 2.324 mái che, mái vẩy các loại, 2.315 biển quảng cáo; 225 ô dù; 315 bàn ghế các loại; cắt tỉa 413 cây xanh che khuất tầm nhìn giao thôn, kẻ vạch sơn trên vỉa hè, xây dựng 1.500m hàng rào bằng sắt bê tông chống lấn chiếm và họp chợ... Đến nay, các trục đường giao thông đã cơ bản thông thoáng, sạch sẽ, không còn bục bệ, mái che, mái vảy, biển quảng cáo sai quy định, nhiều công trình vi phạm tồn tại nhiều năm đã được giải quyết, đặc biệt là khu vực hai bờ sông Tô Lịch, sông Nhuệ đã cơ bản phong quang, sạch đẹp hơn. Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông được xử lý nghiêm, ý thức của người dân tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm. Điển hình tại tuyến đường Ngọc Hồi (địa bàn Thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp), tuyến đường Phan Trọng Tuệ (địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, Thị trấn Văn Điển, Tam Hiệp, Thanh Liệt), khu vực hai bờ sông Nhuệ (địa bàn xã Tả Thanh Oai, xã Hữu Hòa),…Huyện có 15/15 xã được công nhận xã nông thôn mới và tháng 10/2017, Huyện được công nhận là Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

         Việc thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH thu được nhiều kết quả kết quả tích cực, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên có nhiều chuyển biến. Hàng năm, đoàn thanh niên huyện đều được đoàn cấp trên đánh giá là đơn vị xuất sắc thi đua, trong đó, có 2 năm huyện đoàn được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu, 1 năm Hội LHTN huyện được tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

        Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998  của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm  thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Huyện Uỷ Thanh Trì xác định:

        1 . Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường vai trò cấp ủy, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự. Đưa việc thực hiện quy chế dân chủ là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

       2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Thành ủy và Huyện ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các Quy chế thực hiện dân chủ trong các loại hình mới do UBND huyện ban hành.

       3. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình mới; Nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác quản lý trật tự xây dựng, quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, …góp phần phát huy dân chủ, củng cố và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên, chú trọng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong việc phát hiện và kiến nghị xử lý các sai phạm, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân.

        5. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế đảm bảo phù hợp và sát với thực tế. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở rộng việc xây dựng và thực hiện QCDC trên một số loại hình mới như: QCDC trong loại hình chợ, QCDC trong quản lý đất đai, TTXD, GPMB,…

        6. Tổ chức tập huấn về kiến thức kỹ năng cho các thành viên BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở từ huyện đến cơ sở; Đồng thời, tăng cường tổ chức Hội nghị tọa đàm, các Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện QCDC trong các loại hình trên địa bàn huyện, nhất là những loại hình mới.

        Nhân dịp này, đã có 15 tập thể, 15 cá nhân được Huyện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998  của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm  thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH thời gian qua.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Hội LHPN huyện Thanh Trì: Biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013- 2018; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị
Ngày đăng 29/06/2018 | 10:21  | View count: 2662

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy- PCT Hội LHPN Hà Nội, đ/c Nguyễn Việt Phương- Phó bí thư TT Huyện ủy, đ/c Nguyễn Huy Chương- Chủ tịch UBMTTQ huyện, đ/c Trình Thị Kim Loan- Trưởng ban dân vận huyện ủy đã tới dự hội nghị biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013- 2018; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách HCM do Hội LHPN huyện tổ chức.

Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN huyện Thanh Trì tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tạo sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ mô hình, rõ hiệu quả; chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Các phong trào thi đua của Hội  như “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang, gắn với phong trào giỏi việc nước- đảm việc nhà, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai nề nếp, có chiều sâu từ huyện đến cơ sở, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị và từng nhóm hội viên, phụ nữ, mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình, cộng đồng và bản thân mỗi héi viªn phụ nữ.

Qua đó, nhiều mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và nhân rộng  như:  mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của  Hội LHPN xã Vĩnh Quỳnh; hũ gạo tình thương của Hội LHPN xã Vạn Phúc, Yên Mỹ; Tuần lễ vàng vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Liệt  hay mô hình tiết kiệm đồ tái chế, trồng cây xanh ở các chi hội trường mầm non...  góp phần nâng cao ý thức rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ  từ huyện tới cơ sở.

Cũng trong 5 năm qua, Hội LHPN từ huyện tới cơ sở đã  duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “tiết kiệm tại chi hội” với trên 80% hội viên tham gia tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 10.000 đồng, đến nay số tiết tiết kiệm tại các chi hội đã là 540 triệu đồng, là nguồn vốn tại chỗ giúp hội viên vay để phát triển kinh tế. Đa dạng các hình thức hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, sản xuất hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đổi mới hoạt động tư vấn giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm qua việc liên kết tư vấn đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và đáp ứng yêu cầu đầu ra sau đào tạo. Kết quả,  trong 5 năm đã có 3.870 người được tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm, trong đó có 2.910 người là lao động nữ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, 5 năm qua , cơ sở Hội đã giúp 527 hộ thoát nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống; hỗ trợ xây sửa 13 “Mái ấm tình thương” với số tiền trên 400 triệu đồng. Sự nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm hỗ trợ của Hội phụ nữ các cấp, nhiều chị em đã trở thành hội viên phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi, nhiều gương phụ nữ tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, khẳng định vai trò của phụ nữ.

Bên cạnh đó, phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cán bộ hội viên phụ nữ. Bên cạnh các hoạt động đã đi vào nề nếp như vận động phụ nữ tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định  đồng thời duy trì các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh- sạch- đẹp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN huyện xác định:

*Thứ nhất, các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao chất lượng hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội cũng như các tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tuyên truyền các nội dung trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

*Thứ hai, các cấp Hội cần tuyên truyền nhân rộng, xây dựng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến để phong trào thi đua của Hội sẽ ngày càng có ý nghĩa thiết thực và có sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân cũng như trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

*Thứ ba, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phải thực chất, có hiệu quả thực sự, không phô trương và không hình thức, không làm phong trào để lấy lệ. Tất cả phong trào phải mang lại ý nghĩa thiết thực và đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp phụ nữ, phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của địa phương.

*Đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong dịp này sẽ là những bông hoa đẹp tỏa ngát hương, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, trong mọi tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ; là những tuyên truyền viên và được nhân diện rộng trên địa bàn, để phong trào thi đua của Hội ngày càng có ý nghĩa sâu rộng.

Nhân dịp này, đã có 12 tập thể, 13 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013- 2018; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách HCM.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở tháng 6 năm 2018
Ngày đăng 22/06/2018 | 12:40  | View count: 2768

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở với nội dung tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng

     

         Đến dự Hội nghị có đồng chí Trình Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị – Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết và những lợi ích khi ban hành khi ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và bổ sung quy định còn thiếu. Xây dựng Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là để xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế. Góp phần hiệu quả làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế, đóng góp thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người. Việc phát triển các Đặc khu kinh tế ngoài việc góp phần tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, còn khẳng định rõ chủ quyền, quan điểm phát triển của Việt Nam.

      Việc ban hànhg Luật An ninh mạng sẽ đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, ngăn chặn, ứng cứu, khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tác nhân tiến hành hoạt động gián điệp mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước, tình trạng đăng tải thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước trên không gian mạng; bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo cấp độ và áp dụng các biện pháp bảo đảm cần thiết. Đây là hệ thống thông tin của các mục tiêu quan trọng quốc gia, cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia, cơ quan chứa đựng bí mật Nhà nước nên hậu quả, thiệt hại sẽ lớn hơn hệ thống thông tin thông thường nếu bị tấn công mạng hoặc sự cố an ninh mạng; quy định và thống nhất thực hiện giám sát, dự báo, ứng cứu và diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an ninh mạng; quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng và cấp phép kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mạng. 

        Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng thông tin kịp thời về một số diễn biến tình hình trong thời gian gần đây và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội trong và ngoài nước sẽ tiếp tục kích động người dân tụ tập đông người, tuần hành biểu tình trái pháp luật. Không loại trừ những hoạt động gây rối, phá hoại, gây bạo loạn,... nhằm chống Đảng, Nhà nước, phá hoại các cơ sở kinh tế - xã hội, cản trở sinh hoạt của người dân, trong đó Hà Nội là địa bàn trọng điểm.

        Để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và huyện Thanh Trì đồng chí đề nghị các đồng chí báo cáo viên, tuyên tuyền viên của huyện và cơ sở cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

      1. Chủ động nắm bắt cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội; tổ chức đấu tranh, có các bài viết, ý kiến tỏ thái độ phản đối các hành vi quá khích vừa qua của một số đối tượng trên mạng xã hội (blog cá nhân, facebook...); tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng việc Quốc hội thông qua các dự luật, nhất là Luật An ninh mạng để tổ chức các hoạt động gây rối, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

        2. Nắm chắc địa bàn không để bị động, bất ngờ; thường xuyên tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng, không tham gia, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sự việc trên để kích động các hoạt động chống phá, gây mất ổn định tình hình trên địa bàn.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì

                                            

                                            

 

Huyện Uỷ Thanh Trì: Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Kiến
Ngày đăng 22/06/2018 | 09:08  | View count: 2829

Ngày 19/6/2018, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng trước thời hạn cho đảng viên Nguyễn Văn Kiến, đảng viên chi bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh. Lễ trao tặng huy hiệu diễn ra tại nhà riêng của đảng viên Nguyễn Văn Kiến, ở tổ dân phố Viện khoa học nông nghiệp.

Đồng chí: Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phạm Nguyên Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã tới dự.

Đảng viên Nguyễn Văn Kiến, năm nay 91 tuổi, quê quán xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ngày vào Đảng 11/7/1950, ngày chuyển Đảng chính thức 26/10/1950. Ông tham gia hoạt động cách mạng khi mới 19 tuổi, được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như:  tiểu đội trưởng T123 tỉnh Sóc Trăng, tiểu đội trưởng đội cứu thương bệnh viện huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; y tá tại bệnh viện tỉnh Sóc Trăng,  y tá tiểu đoàn 8, sư đoàn 330; quân y sỹ , tổ trưởng tổ đảng sư đoàn 316, quân khu Tây Bắc;  trưởng bệnh xá, Bí thư chi bộ bệnh xá đội quân tình nguyện Bắc Lào; Đại đội phó, Học viên tại quân y viện 103. Từ tháng 8 năm 1971 đến tháng 9 năm 1981, ông là Bác sỹ, trưởng bệnh xá đoàn 8, binh đoàn 559; Chủ nhiệm quân y trung đoàn 512, Tổng cục hậu cần.  Từ tháng 9 năm 1981 đến nay, ông về nghỉ hưu, sinh hoạt đảng tại chi bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh. Ở cương vị nào ông cũng luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Trân trọng gắn tấm huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Kiến,  đồng chí Trần Văn Khương – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp của ông  đối với sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí nói: “Rất vinh dự, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Kiến là người miền Nam ra tập kết và nghỉ hưu tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Xin được chúc mừng ông được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự của Đảng bộ huyện Thanh Trì, Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh, chi bộ viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam và gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Văn Kiến. Kính chúc ông trường thọ, hạnh phúc cùng gia đình”.  Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí cán bộ, đảng viên hiện đang công tác sẽ học tập tấm gương đảng viên lão thành Nguyễn Văn Kiến, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao tặng cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Kiến  thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, lâu dài của  ông.  Động viên ông giữ vững phẩm chất người đảng viên, là tấm gương sáng về lòng kiên trung, vẹn niềm tin với Đảng để các thế hệ đảng viên trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền tình hình liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bác Vân Phong, Phú Quốc.
Ngày đăng 21/06/2018 | 09:43  | View count: 2751

Sáng ngày 15/6/2018 Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị "Tuyên truyền tình hình liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bác Vân Phong, Phú Quốc" cho 120 đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN huyện, chủ tịch, PCT, Ủy viên ban thường vụ Hội LHPN các xã- thị trấn và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Thủy - Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy thông tin về sự cần thiết ban hành Luật đặc khu, những lợi ích khi hình thành 3 đặc khu đối với sự phát triển của đất nước, diễn biến tình hình trong thời gian vừa qua ở một số địa phương, một số đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng sự thiếu thông tin để kích động người dân xuống đường, tụ tập đông người, biểu tình tuần hành trái pháp luật, thậm chí manh động tấn công lực lượng chức năng thực thi công vụ, phá hoại cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua những thông tin được lĩnh hội tại hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, sự cần thiết, lợi ích của việc hình thành 3 đặc khu đối với sự phát triển của đất nước; phát huy vai trò là tuyên truyền viên tại cơ sở tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, Nhà nước về dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; cảnh giác không mắc mưu các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình cảm yêu nước chân chính để kích động tham gia các hoạt động tập trung đông người, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vi phạm pháp luật.

 

                                    Theo Nguyễn Thị Phương Lan - Hội LHPN huyện Thanh Trì

Đảng ủy xã Tả Thanh Oai quán triệt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới”
Ngày đăng 20/06/2018 | 11:10  | View count: 2840

Ngày 16.6.2018, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai tổ chức hội nghị học tập và quán triệt thực hiện Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới” nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/07/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Tỉ lệ đảng viên đến dự học tập đạt 98% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Tuyển - Thư ký Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, báo cáo viên Cục Tuyên Huấn - Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới”. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã thông tin một số nội dung liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng (theo tài liệu thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội), đồng thời quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã vững vàng tư tưởng chính trị, hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của Đảng và Nhà nước, nắm bắt thông tin tại địa phương, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng gây rối, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

       Ngay sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 66-KH/HU của Huyện ủy Thanh Trì được ban hành, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai đã xây dựng Kế hoạch số 27-KH/ĐU triển khai thực hiện tại địa bàn xã. Theo đó, Đảng ủy xã định hướng việc thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ XXIV; Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 20/7/2015 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường củng cố tổ chức, cán bộ và Chương trình số 04-CTr/ĐU về giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Đảng ủy xã Tả Thanh Oai; đến năm 2020 hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đ/c Lê Thùy Linh – Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai cung cấp thông tin