Đảng, đoàn thể

Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 -2020
Ngày đăng 03/04/2018 | 08:58  | View count: 3741

Ngày 02/4/2018, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020.

Hai ngành đã thống nhất phối hợp thực hiện 8 nội dung, đó là: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ, giáo viên, người lao động. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng những tập thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục và của các tổ chức Công đoàn huyện.

Tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục. Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chỉ đạo phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra, giam sát việc thực hiện chính sách, chế độ  theo quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên khi có yêu cầu. Xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với những trường hợp có liên quan thuộc trách nhiệm của 2 ngành.

Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở khối các trường trực thuộc. Cơ cấu một đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham gia Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện để tham mưu với Ban thường vụ, ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện về hoạt động của khối các trường học trực thuộc.  Thực hiện tốt mối liên hệ hai chiều, kịp thời gửi các văn bản của cấp trên và cấp mình có liên quan, thông tin tình hình thực hiện các nôi dung chương trình. Các công đoàn cơ sở thường xuyên trao đổi công tác thống kê số liệu, công tác thông tin báo cáo về chương trình, kế hoạch công tác, chủ trương lớn và những chế dộ chính sách đặc thù của ngành, của địa phương hoặc những vấn đề đột xuất khác.

Định kỳ hằng năm vào dịp tổng kết năm học, Liên đoàn Lao động cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luân phiên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá  việc thực hiện Chương trình phối hợp, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế; bàn kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT