CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Quyết định 4644/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Thanh Trì Sửa đổi, bổ sung quyết định số 4435/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022
Ngày đăng 20/09/2022 | 10:00  | Lượt xem: 422

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 4435/QĐ-UBND của UBND huyện về phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT