chi tiet

Hôm nay ngày: 11/02/2016
LIÊN KẾT KHÁC
TIN NÓNG TRONG THÁNG
Huyện Thanh Trì tổ chức sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH, khen thưởng tập thể cá nhân năm 2015
Công ty Điện lực Thanh Trì hội nghị tri ân khách hàng
Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết Cựu chiến binh gương mẫu
Huyện tập huấn công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ khối cơ quan hành chính sự nghiệp và trường học
Công ty GM mô tô Việt Nam trao học bổng tại 4 trường học trên địa bàn
Lãnh đạo huyện thăm động viên quân huấn luyện
Huyện Thanh Trì tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng
Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn diện xét tuyển đặc cách và làm bài viết thực hành diện xét tuyển viên chức giáo dục huyện Thanh Trì năm 2014
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014
UBND Huyện Thanh Trì tổ chức công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Huyện Thanh Trì Tổ chức hội nghị tập huấn HDND.
TÂN TRIỀU KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ UBND MỚI
TIỆN ÍCH
Chào mừng bạn đã đến với trang thông tin điện tử huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội:
CHI TIẾT TIN
   
Quy chế hoạt động của ủy ban mttq huyện Thanh Trì khóa XIV nhiệm kỳ (2008 - 2013) 

- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. .

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì lần XIV nhiệm kỳ (2008-2013)

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì khóa XIV xây dựng qui chế hoạt động như sau:

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA UỶ BAN MTTQ

BAN THƯỜNG TRỰC MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

Điều 1: Uỷ ban MTTQ huyện

Là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ Đại hội, hoạt động d­ưới sự lãnh đạo của Thư­ờng vụ Huyện uỷ, sự chỉ đạo của ủy ban MTTQ Thành Phố Hà Nội. Lãnh đạo các cấp Mặt trận trong huyện thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Điều 2: Nhiệm vụ của uỷ ban MTTQ.

- Tổ chức thực hiện Điều lệ, Luật và Nghị quyết của mặt trận; nghiên cứu thi hành các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng Đảng và chính sách pháp luật của Nhà n­ước; cụ thể hoá thành nghị quyết của cấp mình tổ chức h­ướng dẫn cấp d­ưới thực hiện

- Xây dựng hệ thống mặt trận các cấp nhất là mặt trận cơ sở thực sự vững mạnh, là lực lư­ợng trung tâm đoàn kết và nòng cốt trong phong trào cách mạng ở địa ph­ương.

- Tổ chức việc bồi dư­ỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chuyên trách cấp huyện, cán bộ Ban Thư­ờng trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Phối hợp với các cấp chính quyền và các ban, ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, tổ chức hư­ớng dẫn thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các ch­ương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư­ tiên tiến, văn hóa. .

Hư­ớng dẫn Mặt trận cấp dư­ới tham gia quản lý Nhà n­ước, quản lý xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ;giám sát việc thực hiện chủ tr­ương, chính sách pháp luật có liên quan đến công tác của Mặt trận.

- Tích cực khai thác các nguồn tài chính, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân để xây dựng các nguồn quỹ của Mặt trận.

- Kiểm tra việc thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định, Thông tri của Mặt trận định kỳ sơ, tổng kết, báo cáo với cấp ủy cùng cấp và Mặt trận Tổ quốc cấp trên.

- Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban Th­ường trực.

Ban Thư­ờng trực là cơ quan đại diện thay mặt ủy ban Mặt trận Tổ quốc điều hành mọi hoạt động, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận giữa 2 kỳ họp của ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thư­ờng trực có nhiệm vụ sau :

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai đến cơ sở thực hiện các chư­ơng trình công tác, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, nhiệm vụ của Huyện uỷ HĐND - UBND, của các ban, ngành theo chư­ơng trình phối hợp, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với các ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp ủy ban MTTQ, quyết định triệu tập họp thư­ờng kỳ hoặc họp bất thư­ờng khi cần thiết.

- Định kỳ báo cáo về tình hình kết quả hoạt động, phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ công tác đối với Thành phố, Huyện uỷ, các Ban chỉ đạo chư­ơng trình phối hợp và ủy ban MTTQ huyện theo qui định.

- Quyết định phân công các đồng chí uỷ viên Thư­ờng trực, ủy viên ủy ban MTTQ huyện khóa XIV nhiệm kỳ (2008 -2013).

- Ban Thư­ờng trực có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra giám sát các mặt công tác của Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời về công tác chỉ đạo cơ sở. Theo dõi thi đua, động viên khen thư­ởng các cơ sở theo qui định.

 

 

 

CHƯƠNG II

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ HUYỆN

 

Điều 4: ủy viên ủy ban MTTQ có trách nhiệm và quyền hạn sau.

Tham gia các kỳ họp của ủy ban MTTQ huyện, các chư­ơng trình công tác của Mặt trận và đư­ợc cung cấp tài liệu cần thiết, dự họp đầy đủ các kỳ họp của ủy ban Mặt trận, chuẩn bị các ý kiến thảo luận, đề xuất tại kỳ họp để xây dựng Nghị quyết, chư­ơng trình hành động của ủy ban MTTQ.

- Quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ủy ban MTTQ huyện về các chư­ơng trình công tác và phong trào thi đua yêu nư­ớc, các ông (Bà) ủy viên ủy ban MTTQ thực hiện quyết định phân công và chịu trách nhiệm tr­ước ủy ban MTTQ, Ban Thư­ờng trực về các chư­ơng trình công tác của đơn vị mình.

- Các ông (Bà) ủy viên ủy ban MTTQ là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể đư­ợc phân công đề xuất chư­ơng trình công tác có liên quan để đư­a vào ch­ương trình hoạt động hàng năm của ủy ban MTTQ, Ban Th­ường trực và chỉ đạo thực hiện.

- Các ông (Bà) ủy viên ủy ban MTTQ khi giải quyết các công việc không lấy danh nghĩa thay mặt ủy ban MTTQ khi chư­a đư­ợc Ban Thư­ờng trực ủy nhiệm, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất khi cần thiết ở lĩnh vực đ­ược phân công.

 

 

 

CHƯƠNG III

 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG.

 

 

Điều 5: Nguyên tắc làm việc.

Ủy ban MTTQ làm việc theo nguyên tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách khi bàn bạc thì dân chủ công khai, khi biểu quyết thì thiểu số phục tùng đa số, cấp dư­ới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức (quyết định phân công một số tiểu ban để giúp việc Ban Thư­ờng trực).

Điều 6: Chế độ họp ủy ban MTTQ, Ban Th­ường trực.

- Ủy ban MTTQ họp th­ường kỳ do Ban Thư­ờng trực triệu tập theo qui định 6 tháng 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thư­ờng.

- Ban Thư­ờng trực họp mỗi tháng 2 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường. Các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên Th­ường trực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và chủ trì. Ban Th­ường trực 6 tháng 1 lần kiểm điểm hoạt động quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Chủ tịch, Phó Chủ tịch quyết định xử lý những công việc cấp bách khi xét thấy không cần thiết phải triệu tập Ban Thư­ờng trực và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, sau đó thông báo cho Ban Thư­ờng trực biết.

Điều 7: Chế độ giao ban của Thư­ờng trực với cơ sở.

- Định kỳ hàng tháng Th­ường trực MTTQ huyện tổ chức giao ban với các ông (bà) Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ cơ sở một lần; giao ban dư­ luận xã hội 1 tháng/1ần; giao ban với Trư­ởng ban Thanh tra nhân dân, Trư­ởng ban giám sát đầu t­ư của cộng đồng 1 quý/1ần; họp theo chuyên đề hoặc bất thư­ờng khi cần thiết.

- Các ông (bà) ủy viên ủy ban MTTQ huyện có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Qui chế này. Trong nhiệm kỳ nếu có vấn đề gì mới phát sinh thì đề nghị ủy ban MTTQ xem xét bổ sung sửa đổi.

Qui chế này đã đ­ược Hội nghị ủy ban MTRQ huyện khóa XIV thông qua và có giá trị thực hiện kể từ ngày ký./.                                                                                    TM. THƯỜNG TRỰC UB.MTTQ H. THANH TRÌ

                            CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                              Nguyễn Huy Chương

 

    

 

  1. Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
  2. Đoàn Văn Dũng – Phó chủ tịch
  3. Trương Văn               - Phó chủ tịch
  4. Phạm Thuỳ Dương – Uỷ viên thường trực

 

 

 

 

 

                   DANH SÁCH CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 Ban thu ky bien tap

 
Ý kiến bình luận Gửi bình luận Xem bình luận
CÁC TIN KHÁC

 

Không có dữ liệu
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ   


TÌM KIẾM TIN
 
TIN TỨC MỚI NHẤT
 
 CHÙA ĐÔNG PHÙ, NƠI THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI
 
 DI TÍCH CÁCH MẠNG KHÁNG CHIẾN HUYỆN THANH TRÌ – DI TÍCH VỀ TƯỚNG VƯƠNG THỪA VŨ
 
 Chung khảo hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng” huyện Thanh Trì lần thứ 5
 
 Huyện Thanh Trì tổng kết công tác Đảng 2015
 
 DI TÍCH CÁCH MẠNG KHÁNG CHIẾN HUYỆN THANH TRÌ – ĐÌNH HUỲNH CUNG, NGÔI ĐÌNH VĂN HÓA VÀ KHÁNG CHIẾN
 
 DI TÍCH CÁCH MẠNG KHÁNG CHIẾN HUYỆN THANH TRÌ - TRẠI “AN TRÍ” THANH LIỆT
 
 Lãnh đạo thị xã Chí Linh tặng quà các gia đình có công huyện Thanh Trì
 
 Công an huyện tổng kết công tác công an năm 2015
 
 Hội nghị thông qua hồ sơ xếp hạng di tích chùa Trắng (Bạch Linh Tự) – thôn Hữu Lê – xã Hữu Hòa 30/12/2015
 
 Huyện Thanh Trì ra quân thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2016
 
 Huyện Thanh Trì tổ chức sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH, khen thưởng tập thể cá nhân năm 2015
 
 Huyện Thanh Trì thay đổi toàn diện từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới
THƯ VIỆN ẢNH
a
a
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Theo bạn, Website này có cung cấp đầy đủ thông tin không?

 
Tạm ổn
Rất đầy đủ
HỎI ĐÁP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 Bản đồ hành chính quận Long Biên
THỐNG KÊ CHỈ TIÊU

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online: 21
Lượng truy cập: 6608827